2 Comments
  1. Hủ Nhỏ says

    mk gấp bằng giấy thường cái đã 😅 chứ gấp giấy này mà sai thì phí

  2. Nguyên Nguyễn says

    Anh gấp đẹp quá

Leave A Reply

Your email address will not be published.